Privacybeleid

Onder Welschap verstaan wij in dit privacybeleid: Welschap Holding, Welschap Kinderopvang, Welschap Welzijn en MET Welzijn Heerhugowaard

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welschap - gevestigd aan Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk - is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist over welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk; zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.
Dit brengt met zich mee dat wij:
- niet meer persoonsgegevens van u verzamelen dan relevant en noodzakelijk.
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; de doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder nader beschreven.
- uw uitdrukkelijke toestemming vragen als die nodig is voor verwerking van uw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij…; zie ‘Verstrekking aan derden’.
- op de hoogte zijn van uw rechten rond persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en ze respecteren.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor (één of meer van) de volgende doeleinden:
- het aangaan van overeenkomsten of uitvoeren van een opdracht,
- het (op eigen initiatief) inschrijven en deelnemen aan activiteiten,
- het toesturen van nieuwsberichten/-brieven,
- het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en stageovereenkomsten,
- het uitvoeren van professionele en veilige kinderopvang,
- het contact leggen en ondersteunen van bewoners (op eigen verzoek) binnen het Sociaal Domein,
- het contact leggen en ondersteunen van vrijwilligers binnen het Sociaal Domein,
- om een wettelijke verplichting na te komen,
- in het belang van Welschap en als het belang van Welschap prevaleert boven uw belang.

Welke persoonsgegevens vragen wij van u?

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam, adres, postcode, woonplaats, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) emailadres
- geboortedatum, burgerlijke staat
- IBAN bankrekeningnummer, BSN-nummer, kopie ID, salarisgegevens
- gegevens over welzijn, welbevinden, persoonlijke situatie, persoonlijke ontwikkeling

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Welschap is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Welschap zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen, zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
Welschap kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. In dat geval verleent Welschap haar medewerking. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen gevestigd binnen de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging en melden van incidenten

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
- beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
- de systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn bij ons enkel toegankelijk voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.
Mocht onverwachts blijken dat toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u om contact met ons op te nemen. Komt u er niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens zijn: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, 0900 2001201.

Vragen of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van ons privacybeleid vragen of opmerkingen, of vragen in algemene zin over privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via:
Welschap Holding - Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk  - E   - T 0251 207720

E-mailberichten

E-mailberichten en eventuele bijlagen die medewerkers van Welschap versturen, zijn alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mailbericht heeft ontvangen dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht te wissen. Gebruik van deze informatie zonder goedkeuring van de afzender is niet toegestaan en valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Welschap.
Emailberichten worden via derden verzonden; dat kan zorgen voor vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van Welschap of haar medewerkers via de e-mail worden verspreid.
Welschap is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade – van welke aard ook – die voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan.

Bezoek en gebruik van de website

Door deze website van Welschap te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
De website kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website(s).
Als u een formulier via de website invult en verstuurt, worden uw gegevens naar Welschap verstuurd. Uw gegevens worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden of de aangevraagde dienst te leveren.
Wij gebruiken alleen de gegevens die u zelf actief heeft achtergelaten. Uw gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld.

Inhoud van de website

De inhoud van de website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wij actualiseren die regelmatig. Ondanks deze aandacht kan is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of niet juist is.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wij verwijzen of vooraan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden.
Alle informatie, woord- en beeldmerken op de website zijn eigendom van Welschap, tenzij anders aangegeven. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan is niet toegestaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Welschap is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade – van welke aard ook – die voortvloeit uit of verband houdt veranderingen op de website of als webpagina’s (tijdelijk) niet geraadpleegd kunnen worden.